Privacy beleid

TTI Partners B.V. statutair gevestigd te Waalwijk en kantoorhoudende te (6921 RL) Duiven aan de Dijkgraaf 14, stelt een Platform ter beschikking om een Dienstverlener en een Klant aan elkaar te koppelen.

Als u gebruik wenst te maken van de diensten van TTI Partners B.V. of overweegt dit te doen, verstrekt u persoonsgegevens aan ons. Voor TTI Partners B.V. is een zorgvuldige omgang met de persoonsgegevens van groot belang bij de uitvoering van haar dienstverlening. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. TTI Partners B.V. houdt zich aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. In deze verklaring leest u hoe we dit doen.

Doeleinden van de gegevensverwerking

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt in het kader van de uitvoering van onze diensten voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met een Dienstverlener en een Klant. TTI Partners B.V. verwerkt uw persoonsgegevens wanneer u contact heeft gehad met TTI Partners B.V.

Wanneer u als Dienstverlener een verzoek om inschrijving plaatst, worden de persoonsgegevens verzameld die noodzakelijk zijn voor de dienstverlening door TTI Partners B.V. en verwerkt om uitvoering te kunnen geven aan het verzoek om inschrijving. Van u als klant worden persoonsgegevens vastgelegd die noodzakelijk zijn om u met een Dienstverlener in contact te brengen.

Uw persoonsgegevens kunnen ook door TTI Partners B.V. worden gebruikt om u te informeren over onze aanbiedingen en diensten. Uw e-mailadres zal slechts voor dit doel gebruikt worden als u ons daarvoor vooraf toestemming hebt gegeven. U kunt het ontvangen van mailingen te allen tijde stopzetten via de in de betreffende mailing aangegeven methode.

Verzamelde gegevens

In aanvulling op de gegevens die u zelf opgeeft, waaronder personalia en financiële gegevens, kan TTI Partners B.V. aanvullende informatie vastleggen en verzamelen bij gebruik van de diensten van TTI Partners B.V. Dit gaat bijvoorbeeld om:

  • Apparaat gegevens zoals een unieke device-ID, versie van het besturingssysteem en instellingen van het apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot de dienst;
  • Gebruiksgegevens over de diensten die u gebruikt waaronder het tijdstip, de duur van het gebruik en de inhoud van de dienst;
  • Locatiegegevens afkomstig van uw mobiele apparaat of afgeleid van uw IP-adres die ons kunnen worden doorgegeven wanneer u bepaalde diensten gebruikt. Het IP-adres dat u gebruikt wordt voor een deel geanonimiseerd. Dit wordt gedaan om uw privacy te beschermen. Daarnaast wordt uw IP-adres niet doorgestuurd naar Google.

Opslag gegevens en derden

De persoonsgegevens worden opgeslagen in een eigen relatiebeheersysteem. Dit systeem is streng beveiligd. Uw persoonsgegevens zijn bij TTI Partners B.V. veilig geborgd.

Uw persoonsgegevens worden in beginsel alleen gebruikt door TTI Partners B.V. Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden zonder uw toestemming, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak of als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en TTI Partners B.V. De persoonsgegevens zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een andere manier openbaar worden gemaakt.

Recht op inzage

U heeft als gebruiker van de website van TTI Partners B.V. het recht tot het inzien van uw gegevens. Indien u uw persoonsgegevens wilt inzien, kunt u daarvoor een schriftelijk verzoek bij TTI Partners B.V. indienen. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Recht op wijziging

U heeft te allen tijde het recht op het laten wijzigen van uw gegevens die bekend zijn bij TTI Partners B.V. U kunt uw verzoek tot wijziging van uw gegevens aanvragen wanneer uw gegevens feitelijk onjuist zijn, onvolledig zijn of niet ter zake doen voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. In het geval dat uw gegevens moeten worden gewijzigd is TTI Partners B.V. verplicht om uw wijzigingen ook door te geven aan andere bedrijven die toegang hebben tot uw gegevens.

Recht op vergetelheid

U heeft te allen tijde het recht bij TTI Partners B.V. het verzoek in te dienen tot verwijdering van uw gegevens. TTI Partners B.V. is in dat geval verplicht uw gegevens zo snel mogelijk, maximaal binnen 4 weken, te verwijderen. In het geval dat uw gegevens ook bekend zijn bij derden is TTI Partners B.V. daarnaast verplicht hen te informeren over uw verzoek tot verwijdering van de gegevens.

Recht op overdraagbaarheid van uw gegevens

U heeft te allen tijde het recht op overdraagbaarheid van uw gegevens. Indien u beroep doet op dit recht is TTI Partners B.V. verplicht uw gegevens te verstrekken in een vorm die het voor betrokkenen makkelijk maakt om de gegevens te hergebruiken en door te geven aan een andere organisatie.

Indienen van uw verzoek tot inzage

U kunt een verzoek tot inzage, wijziging, verwijdering of overdragen van uw gegevens sturen aan sales@ttipartners.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. TTI Partners B.V. zal zo snel mogelijk (en zeker binnen vier weken) op uw verzoek reageren.

Wijzigen Privacy Statement

TTI Partners B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacy statement. Neem daarom regelmatig de privacy statement door voor het privacy beleid van TTI Partners B.V.

Vragen

Als u nog vragen heeft over ons privacy beleid kunt u contact opnemen de TTI Partners B.V. via het e-mailadres sales@ttipartners.com.